Tietosuojaseloste

Pirkanmaan Ammatti-Isännöinti Oy:n tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan Ammatti-Isännöinti Oy (jäljempänä ”Pamis”)
Y-tunnus: 10671879-3
Takojankatu 16 B
33540 Tampere

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Esko Sivula
Puh. 0400-620583
esko.sivula@pamisoy.fi

3. Yrityksen toiminnassa syntyvät seuraavat henkilörekisterit, joissa käsitellään jäljempänä mainittuja henkilötietoja:

 

Asiakas- ja toimittajarekisteri

 • Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot.
 • Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja siihen asiallisessa yhteydessä olevan suhteen hoitamiseksi, kuten asiakasviestintään ja palveluiden tuottamiseen ja personointiin.
 • Henkilötietojen käsittelyperusteena on sopimus.

Markkinointirekisteri

 • Nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero.
 • Henkilötietoja käsitellään markkinointitoimien edistämiseksi ja suorittamiseksi. Tietoja ei käsitellä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
 • Henkilötietojen käsittelyperusteena oikeutettu etu.

Valvontakamerarekisteri

 • Nauhoittava videovalvonta kuvan muodossa.
 • Henkilötietoja käsitellään järjestyksenpidon ja turvallisuuden varmistamiseksi, sekä mahdollisten rikos- ja väärinkäytöstilanteiden selvittämiseksi.
 • Henkilötietojen käsittelyperusteena oikeutettu etu.

Työntekijärekisteri

 • Nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilinumero, veronumero, kuva. Lisäksi rekisterissä voidaan käsitellä muita työsuhteen edellyttämiä tietoja.
 • Työntekijän henkilötietoja käsitellään työsuhteesta syntyvien velvoitteiden, kuten palkanmaksun ja yhteydenpidon toteuttamiseksi. Tietojen säilytyksessä huomioidaan myös kansallisen erityislainsäädännön asettamat velvoitteet erityisesti työntekijän henkilötietojen säilytysajoista.

Hallintorekisteri

 • Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.
 • Henkilötietoja käsitellään yrityksen hallinnon, hallinnollisten toimenpiteiden sekä yrityksen toiminnan takaamiseksi. Tietoja käsitellään erityisesti yhtiön omistuksissa tapahtuvien muutosten yhteydessä sekä osakkeen omistajien/luottamustehtävissä toimivien yhteystietojen päivitysten yhteydessä.
 • Henkilötietojen käsittelyperusteena on sopimus.
  Rekistereihin talletettavia tietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyiltä itseltään esimerkiksi osana asiakaspalveluun liittyvän toimen hoitamista.

4. Henkilötietojen käsittelyn yleiset periaatteet

Pamis käsittelee hallussaan olevia henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti huolellisuusperiaatetta noudattaen. Pamis noudattaa henkilötietojen käsittelyssä tietojen käsittelyn minimoinnin periaatetta, jonka mukaan tietoja käytetään vain siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä ja vain siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty. Tiedot suojataan sekä teknisin että organisatorisin keinoin, joilla pyritään suojan taso saattamaan riskiä vastaavaksi.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisterissä olevat tiedot ja vaatia virheellisten tai puutteellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee osoittaa tässä tietosuojaselosteessa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

6. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

7. Tietojen luovutus

Pamis voi luovuttaa keräämiänsä henkilötietoja eteenpäin luotetuille yhteistyökumppaneilleen tai viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Mikäli tietoja luovutetaan kolmannen osapuolen käsiteltäväksi, yritys sitoutuu varmistamaan, että henkilötietojen käsittely tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Valvontakamerarekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja luovutetaan ainoastaan viranomaisille 3 kohdassa mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Tietoja ei luovuteta EU/ETA alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta niin sähköisen lukituksen kuin valvontakamerankin turvin.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja käsitellään vain siihen tarkoitukseen, johon ne on alun perin kerätty, ja vain niin kauan kuin on välttämätöntä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi.

Henkilötietoja säilytetään huomioiden erityisesti kansallinen erityislainsäädäntö ja muutoinkin voimassa olevan lainsäädännön velvoittamat minimisäilytysajat.